Certyfikat EN 1090-1


CERTYFIKAT

zgodności zakładowej kontroli produkcji
2627-CPR-1090-l.84930969.TuvRhPl.19.02
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CPR) niniejszy certyfikat obowiązuje dla następującego wyrobu budowlanego:

Wyrób budowlany:

Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy EXC2 według EN 1090-3 :2008

Zastosowanie:

dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli

Oznakowanie CE:

ZA,3.2 do ZA.3.5 według EN 1090-1:2009+A1:2011

Producent:

Copal Sp. z o.o. Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka Polska

Zakład produkcyjny: (miejsce produkcji producenta)

Sikorskiego 78 64-980 Trzcianka

Potwierdzenie:

Niniejszy certyfikat potwierdza, że zastosowano wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości procesów opisane w załączniku ZA normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011 zgodnie z systemem 2+ oraz, że Zakładowa Kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone w powyższej normie

Data pierwszego wydania:

12.09.2017

Następna inspekcja w nadzorze:

11.09.2022

Okres ważności:

Niniejszy certyfikat zachowuje swoją ważność, dopóki nie zmienią się określone w normie zharmonizowanej metody badań i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji do oceny deklarowanych właściwości użytkowych oraz nie ulegną istotnej zmianie wyrób i warunki produkcyjne w zakładzie.

Miejsce wystawienia / data:

Zabrze, 25.09.2019 Leszek Zadroga

Numer certyfikatu:

2627-CPR-1090-1.84930969.TUVRhPl.19.02

Zakres wytwarzania:

Projektowanie konstrukcji, Produkcja, Mechaniczne łączenie, Cięcie, wiercenie, formowanie, Ochrona przed korozją, Spawanie

Uwagi:

Jednostka Notyfikowana - 2627 TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. dokonała wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego/zakładów produkcyjnych i systemu zakładowej kontroli oraz prowadzi ciągły nadzór i ocenę zakładowej kontroli produkcji.
Pierwsza certyfikacja dla w/w zakładu została przeprowadzona przez inne NoBo w 2016 roku, jednak po weryfikacji przedstawionych podczas audytu dokumentów TÜV Rheinland Polska potwierdza utrzymanie systemu ZKP wraz z zachowaniem odstępów między rutynowymi kontrolami zgodnie z tablicą B.3 normy EN 1090-1:2009+A1:2011

Postanowienia ogólne:

Obowiązują warunki normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011, pkt. B. 4,1 do pkt. 4.4 włącznie. W szczególności nadzorowane są wymagania według normy EN 1090-1:2009+A1:2011, punkt B 4.3. W odniesieniu do tych wymagań Producent musi przekazywać Jednostce Notyfikowanej deklaracje producenta. Certyfikat zgodności wydano na podstawie warunków certyfikacji dostępnych na stronie www.tuv.pl/zalaczniki


Pozostałe certyfikaty


ISO 9001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

ISO 14001:2015

Specjalistyczna obróbka profili aluminiowych ...

ZOBACZ

DIN EN ISO 3834-2

Elementy składowe dla pojazdów szynowych ...

ZOBACZ

DIN EN 15085-2

Budowa nowych części pojazdów kolejowych ...

ZOBACZ

EN 1090-3

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych ...

ZOBACZ

CERTYFIKATY

ZOBACZ